WTAC-Waterstad 

Hellevoetsluis

Dagelijks bestuur.

WTAC-Waterstad wordt geleid door een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, en wordt aangevuld met een PR commissie en algemene leden. Het bestuur wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en initieert, stimuleert, controleert en begeleidt activiteiten in samenwerking met de leden. Verder zorgt het bestuur voor de dagelijkse gang van zaken en organiseert in samenspraak met de diverse commissies allerlei activiteiten voor de leden. Dit alles om de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Eén keer per jaar, en indien nodig meer, is er een algemene ledenvergadering waarop het beleid wordt bepaald en het functioneren van het bestuur wordt getoetst. Verder worden voorstellen besproken (en eventueel in stemming gebracht) om de vereniging nog beter te kunnen laten draaien.

Voorzitter 


Erik den Adel

voorzitter@wtac-waterstad.nl

De voorzitter van WTAC-Waterstad behartigt de belangen van de vereniging zowel binnen als buiten de vereniging. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijkse bestuur. Neemt, indien noodzakelijk, met het dagelijkse bestuur beslissingen die naderhand in het bestuur getoetst dienen te worden. In het dagelijkse bestuur is de secretaris aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

Activiteiten

 • Geeft direct leiding aan het bestuur.
 • Zit minimaal 5 x per jaar de vergaderingen voor
 • Behartigt en vertegenwoordigt naar buiten de belangen van de vereniging.
 • Bemiddelt bij interne conflicten.
 • Stimuleert vernieuwingen en nieuwe activiteiten.
 • Promoot activiteiten naar buiten.
 • Onderhoud, samen met de PR commissie, de contacten met de sponsors.
 • Onderhoud de contacten met andere verenigingen.
 • Ontwikkelt mede clubactiviteiten in binnen en buitenland.


Delegeert kernactiviteiten zoals;

 • Redactie clubblad.
 • Coördinatie bezorging clubblad.
 • Beheer website.
 • Bar commissie.
 • Materiaal en middelen in de opslagruimte.
 • AF4D commissie.
 • ATB commissie.
 • Evenementen commissie.
 • Route commissie.
 • PR commissie.

Secretaris

 


Jaap van den Oever

Van 't Woutstraat 11

3223 JA Hellevoetsluis
0181-323192

secretaris@wtac-waterstad.nl

 

De secretaris zorgt voor al het "papierwerk": bijhouden van ledenadministratie, correspondentie met de NTFU, verzorgen van de notulen van het bestuur en ledenvergaderingen, bijhouden van ingekomen post.

Activiteiten

 • Aanmelden nieuwe leden en afmelden oude leden bij de NTFU, deze gegevens bijhouden in de   leden administratie.
 • Bewaren van het verenigingsarchief, o.a. notulen en ledenbestand.
 • Data van verjaardagen doorsturen naar de redactie voor plaatsing in het clubblad.
 • Beheerder van database ledenadministratie.

Mutaties van leden doorgeven aan;

 • Coördinator van de verjaardagskaarten.
 • Penningmeester (financiën).
 • PR commissie (Nieuwsbrief).
 • Coördinator clubblad-bezorging en database.
 • Voorzitter (ter info).
 • Bij nieuwe leden TEP, TFK en informatie bezorgen.

Bij bestuursvergaderingen;

 • Zorgen voor een tijdig agendavoorstel.
 • Notulen maken en versturen naar bestuursleden.

Bij ledenvergaderingen;

 • Agenda maken en tijdig opsturen voor plaatsing in het clubblad.
 • Notulen maken en versturen naar bestuursleden. Na goedkeuring door het bestuur zorgen voor plaatsing in het clubblad.
 • Zorgen voor een presentielijst.
 • Met de voorjaarsvergadering zorgen voor een door het bestuur goedgekeurd jaarverslag.

Zorgen voor in en uitgaande post;

 • Aanmelding avondfietsvierdaagse bij gemeente Hellevoetsluis.
 • Deelnemersaantallen van gehouden TEP tochten doorgeven aan de NTFU.
 • Ritten-kalender doorgeven aan coördinator district Zuid-Holland.
 • Aan- of afmeldingen bij Kamer van Koophandel.

 Penningmeester


 

Willem Zoutewelle

06-51491330

penningmeester@wtac-waterstad.nl

De penningmeester beheert de penningen, zorgt er dus voor dat alle financiële zaken goed en snel worden geregeld, overzichtelijk worden geadministreerd en stelt de jaarlijkse financiële overzichten op en doet elk jaar een voorstel voor de begroting voor het komende verenigingsjaar aan de leden van WTAC-Waterstad.


Activiteiten:

 • Het beheren van alle financiële middelen van de vereniging.
 • Het beheren en bijhouden van crediteuren en debiteuren.
 • Het beheren en bijhouden van een grootboek administratie.
 • Alle bankzaken inclusief electronics bankieren.
 • Het innen van de contributie van alle leden, inclusief de administratie m.b.t. de wijze van betalen.
 • Het incasseren van machtigingen en het beheren ervan.
 • Bijhouden van de WTAC-Waterstad leden database.
 • Het maken en versturen van alle rekeningen.
 • Alle financiële correspondentie van leden, bestuur, adverteerders en sponsoren.
 • Het opmaken en presenteren van een financieel jaarverslag.
 • Verantwoording aan kascontrolecommissie.
 • Maken van begrotingen.
 • Maken van jaarverslag.
 • Beheer van alle financiële middelen vanuit de commissies.
 • Het reserveren en vastleggen van de vergaderlocatie voor bestuursvergaderingen.
 • Presentatie in de na- en voorjaarsledenvergadering.
 • Software beheer van Davilex-Account en bank accounts.
 • Administratie in- en verkoop clubkleding.
 • Aansturen van de kledingcommissie.

 

Algemene Doelstellingen

 • In clubverband op diverse niveaus fietstochten organiseren voor leden en gastleden waarbij gezelligheid en veiligheid hoog   in het vaandel staat.
 • Gezamenlijk deelnemen aan toertochten georganiseerd door andere verenigingen.
 • Toerfietsen volgens het reglement van de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie). 
 • Trainen in clubverband.
 • Meerdaagse fietstochten organiseren.
 • Gezamenlijk fietsen in clubkleding.
 • Elkaar helpen bij onregelmatigheden. 

Structuur bestuur en commissies: